ALGEMENE VOORWAARDEN

 

I. Terblock Castle

 

1.1. SPRL LBR MANAGEMENT, geregistreerd bij de ECB onder nummer 0563.779.341 en met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tersesteenweg 402, hierna het “Kasteel van Terblock “.

 

2.2. Het Château de Terblock is een plek die de klant en zijn gasten privé-werkruimtes biedt. De persoon die de leiding heeft over het kasteel en de contactpersoon in geval van problemen in het kasteel (alarm, internetverbinding, etc.) is mevrouw Charline Masset , info@terblock.be, +32 (0) 2 657.47.43.

 

II. afdwingbaarheid

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn online tegengesteld   aan de klant bij het boeken of het aanvragen van informatie via de website www.terblock.be. Elke boeking door de klant impliceert zijn volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van elke andere tenzij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen.

 

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties tussen de klant en het Château de Terblock .

 

III. Algemene voorwaarden

 

3.1. De klant reserveert de privé-ruimtes die ter beschikking worden gesteld door het kasteel van Terblock op de site www.terblock.be volgens de aangegeven procedure. Automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de reservering.

 

3.2. De verkoop zal niet van kracht zijn tot de bevestiging van de aanvaarding van de reservering door het Château de Terblock   aan de klant per e-mail op het e-mailadres dat de klant tijdens het boeken heeft opgegeven.

 

3.3. Als de aangevraagde ruimte (s) niet beschikbaar is (zijn) op de gevraagde data, dan is het Terblock Castle   rechtstreeks van de klant via e-mail, die geen vergoeding aanspraak kan maken op de hoogte.

 

3.4. Castle Terblock   behoudt zich het recht voor om een ​​reservering te weigeren of te annuleren als er een voorafgaand geschil is met de Klant.

 

IV. prijsstelling

 

4.1. De tarieven en diensten aangeboden door Le Château de Terblock worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven op de website www.terblock.be. Alle verdere informatie is te verkrijgen bij het Château de Terblock door een e- mail te sturen naar info@terblock.be.

 

4.2. De prijzen op de website www.terblock.be zijn aangegeven in euro’s exclusief BTW (21%). Eventuele fouten in deze prijzen is niet voornemens Castle Terblock als verkoop op afstand niet wordt gesloten. Wanneer de verkoop op afstand wordt uitgevoerd, zijn de toegepaste prijzen die welke zijn opgenomen in de samenvatting van het aanbod. Geen discussie over de prijs zal later worden overwogen.

 

4.3. De tarieven zijn inclusief de huur van ruimte (s) gedurende de dag (en) gereserveerd (s) van 8.00 tot 21.00 uur, de voorziening van een groot scherm voor projecties, een flip-over, en een wifi-verbinding.

 

4.4. Naast de huur wordt een cateringservice aan de klant aangeboden, de prijs is exclusief btw en per persoon, inclusief ontbijt (warme dranken en zoete deegwaren), lunch ’s middags (broodje), onbeperkte drankjes gedurende de dag ( koffie, thee, water, sap) en twee zoete pauzes in de ochtend en middag.

 

4.5. Voor eventuele aanvullende diensten of technische ondersteuning op het moment van reserveren, die niet door het Château de Terblock wordt verstrekt, moet het Château de Terblock vooraf toestemming hebben gegeven . De Klant moet rechtstreeks aan de betrokken aanbieder al deze bijkomende kosten betalen die niet in de reserveringsovereenkomst zijn opgenomen.

 

V. Betaling

 

5.1. De prijs die voor de reservering in rekening wordt gebracht, moet contant worden betaald met een van de betaalmiddelen die op de site worden aangeboden op het moment van reserveren.

 

5.2. De door de klant gevalideerde reservering wordt alleen van kracht wanneer het beveiligde bankcentrum de transactie heeft gevalideerd. In geval van weigering van het beveiligde bankcentrum, wordt de reservering automatisch geannuleerd en ontvangt de klant hiervan per e-mail bericht.

 

5.3 .. Bescherming tegen frauduleus gebruik van de betaalmiddelen die voor de transactie worden gebruikt, met name als gevolg van piraterij, wordt niet gegarandeerd door het Château de Terblock . In het geval van frauduleus gebruik van een creditcard, onregelmatige aangifte of onregelmatigheid, kunnen de details met betrekking tot de reservering die verband houdt met deze niet-betaalde gegevens worden geregistreerd in een intern betalingsincidentbestand bij Terblock Castle .

 

5.4. In het geval dat een tussenpersoon namens een derde partij een reservering heeft gemaakt, is het de tussenpersoon die zich ertoe verbindt de gereserveerde diensten te honoreren.

 

5.5. Na bevestiging van de boeking en aanvaarding van de betaling door het agentschap dat verantwoordelijk is voor de transactie, verbindt het Château de Terblock zich er alles aan te doen om de reservering van de klant te garanderen. Het Kasteel van Terblock kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een vertraging of een fout als gevolg van een geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis (slecht weer, waterschade, staking, enz.) Als gevolg van een In geval van overmacht of toevallige gebeurtenissen, is het Kasteel van Terblock niet in staat om de dagen en uren waarop zijn gebouwen ter beschikking van de Klant staan, te plaatsen, de verantwoordelijkheid van het Kasteel van Terblock zal strikt beperkt zijn tot de terugbetaling van de bedragen betaald door de Klant .

 

VI. Wijziging of annulering

 

6.1. De klant verbindt zich ertoe om het Château de Terblock minstens 48 uur vóór het evenement te informeren , belangrijke wijzigingen in het aantal deelnemers aan het seminar dat hij organiseert. Als het aantal deelnemers groter is dan het aantal oorspronkelijk geplande deelnemers en impliceert dat het kasteel van Terblock de klant een andere kamer dan de gereserveerde kamer ter beschikking moet stellen, en dit, voor zover mogelijk, een supplement te bepalen door het kasteel van Terblock wordt in rekening gebracht en ten laste van de Klant kantoor. Als dit aantal deelnemers aan het seminar lager is dan oorspronkelijk gepland, heeft de klant geen recht op restitutie van de betaalde bedragen voor de reservering, met uitzondering van de cateringdienst die zou zijn besteld, tot het aantal mensen die niet deelnemen aan het seminarie. Wijzigingen die minder dan 48 uur vóór het seminar zijn aangebracht, kunnen niet in aanmerking worden genomen en alle aanvankelijk gefactureerde bedragen blijven het Château de Terblock verschuldigd .

 

6.2. De reservering kan door de klant worden geannuleerd met of zonder kosten volgens de onderstaande bepalingen en voorwaarden.

In geval van annulering van de reservering meer dan 48 uur voor de datum van het begin van de reservering, wordt geen boete ingehouden en worden de betaalde bedragen volledig terugbetaald aan de klant.

 

In geval van annulering van de boeking minder dan 48 uur voor aanvang van de reservering, zal het door de klant betaalde bedrag voor de betaling van de reservering en inbegrepen in de definitieve aanbieding in zijn geheel verschuldigd zijn.

 

6.3. Elke annulering of wijziging van de boeking kan alleen gedaan worden via een e-mail op info@terblock.be.

 

Een annulering of wijziging is alleen geldig als het is te bevestigen ed per kerende e door middel van een e-mail Kasteel Terblock, anders annulering of wijziging zal niet worden tegengeworpen aan het Kasteel te zijn Terblock .

 

6.4. Voor elk bedrag dat verschuldigd is door het kasteel van Terblock   Klant een intrekking of wijziging en na de bovenstaande voorwaarden, zal het worden terugbetaald in een d e periode van 30 dagen na de bevestiging van de annulering, de bankrekening gekoppeld aan de kaart wordt gebruikt om de betaling van zijn reservering.

 

6.5. Voor elke schuldvordering van Castle Terblock   door de Klant op grond van het bovenstaande geannuleerd of herziene voorwaarden, bij gebreke van betaling van de som geld als gevolg van het Kasteel Terblock voor de boeking, zal het totale bedrag worden overgeheveld van de financiële instelling, op basis van gegevens éeventueel voorzien van een creditcard. Als dit niet mogelijk is één of andere reden (onjuiste gegevens onvoldoende saldo, etc.), wordt het bedrag wordt gefactureerd aan de klant. Elk bedrag dat uiterlijk niet betaald binnen 30 dagen na de datum van afgifte van de factuur, zal een rente van 12% te voeren per jaar en van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een minimum van 50 euro.

 

VII. verantwoordelijkheid

 

7.1. Castle Terblock   verbindt zich ertoe alle diensten die worden aangeboden op de website www.terblock.be zo getrouw mogelijk te omschrijven. Castle Terblock   kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van fouten of nalatigheden met betrekking tot de informatie die op de site wordt gepubliceerd.

 

7.2. De klant verbindt zich ertoe de gebouwen en apparatuur die bij de goede vader zijn geleverd te gebruiken en ervoor te zorgen dat al zijn gasten ook de bestemming van de plaats respecteren.

 

7.3. De klant kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan of verslechtering van de locatie en de ter beschikking gestelde apparatuur. Elke reparatie of vervanging van beschadigd of aangetast materiaal wordt gefactureerd aan de klant.

 

7.4. De Klant verbindt zich ertoe om een ​​verzekering af te sluiten ter dekking van het risico verbonden aan het houden van het seminar georganiseerd door de Klant, waarvan hij de controle en de volledige verantwoordelijkheid op zich zal nemen. De klant is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade die hij of een van zijn gasten tijdens het georganiseerde seminar veroorzaakt.

 

 

7.5. Het Kasteel van Terblock kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle schade van welke aard dan ook (vlucht, beschadiging, verlies, enz.) Met betrekking tot de voorwerpen, effecten of materialen die de klant en zijn gasten hebben gebracht ter gelegenheid van het houden van de georganiseerd seminar.

 

VIII. nederzetting

 

8.1. Kasteel Terblock staat open voor gebruikers tijdens de huurperiode uren. Bezoekers hebben alleen toegang tot de verdieping waar de seminariezalen en gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op deze verdieping worden gehost. De netheid van het pand moet worden gerespecteerd. Na elk gebruik moet de gebruikte ruimte netjes en geventileerd zijn.

 

8.2. De Cliënt is zich ervan bewust dat een aantal seminars gelijktijdig kunnen worden gehouden, op hetzelfde moment als de data die zijn gereserveerd en kunnen niet in elk geval het recht op schadevergoeding als zodanig.

 

8.3. Kasteel Terblock heeft een breedband internetverbinding. Het gecommuniceerde wachtwoord moet vertrouwelijk worden behandeld. Het kasteel van Terblock heeft geen antivirus.

 

8.4. Een respectvolle houding moet worden aangenomen tegenover alle aanwezigen in The Castle of Terblock . De stilte en de behoefte aan rust van anderen moeten in de gemeenschappelijke ruimtes worden gerespecteerd.

 

8.5. Het is ten strengste verboden te roken in het kasteel Terblock . De peuken moeten in asbakken worden gegooid die voor dit doel buiten het kasteel zijn voorzien.

 

8.6. Dieren (huiselijk of niet) zijn niet toegestaan.

 

IX. Jurisdictie en toepasselijk recht

 

9.1. De relatie tussen de klant en Terblock Castle   wordt gereguleerd door de Belgische wetgeving.

 

9.2. In geval van geschillen over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van alle of een deel van deze algemene voorwaarden en alle gerelateerde transacties, de Klant en het Château de Terblock   geven er de voorkeur aan vóór een gerechtelijke actie een minnelijke oplossing te zoeken. Anders zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1